Våra köpvillkor och personuppgiftspolicy | Super Synbiotics

Köpvillkor & personuppgiftspolicy

Köp- och leveransvillkor

Dessa köp- och leveransvillkor (”köpvillkoren”) gäller för köp som privatkunder gör via webbplatsen supersynbiotics.se hos Super Synbiotics AB (med svenskt organisations nr. 559005-1313) med adress Östermalmsgatan 26A, 11426 STOCKHOLM. Du kan nå oss via vår kundtjänst på e-postadress info@supersynbiotics.se. För företagskunder hänvisar vi till våra kontaktuppgifter för beställningar. När du som privatkund beställer av oss online gäller konsumentköplagen (1990:932), distansavtalslagen (2005:59) om distans och hemförsäljningsavtal samt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (”e-handelslagen”).

1. När du gör din beställning godkänner du köpvillkoren och vi kan tyvärr inte godkänna andra villkor även om du skriver in sådana i din beställning med mindre än att vi skriftligen bekräftat något annat.

2. Om vi anser att vi behöver ändra något i köpvillkoren förbehåller vi oss rätten att göra det men kommer då med en månads framförhållning att ange ändringarna på vår hemsida innan de börjar gälla.

3. Angivna priser är inklusive moms. Det tillkommer ingen expeditionsavgift. När du gjort din beställning erhåller du först besked via e-post om att din beställning är mottagen och därefter får du på samma sätt besked om att din beställning är bearbetad och klar att levereras. Vi förbehåller oss samtidigt rätten att inte leverera en beställd vara om särskilda skäl föreligger, såsom att vi har fått problem med produktion eller distribution hos våra underleverantörer eller andra skäl som hindrar oss från att leverera den beställda varan. Isåfall får du naturligtvis snarast besked från oss. Skulle vi av någon anledning inte kunna fullfölja leveransen av beställd vara åtager vi oss att snarast återbetala eventuell förskottsbetalning men kan därutöver inte lämna annan ersättning.

4. För att vi ska kunna ta emot och behandla din order behöver vi de uppgifter från dig som framgår av beställningssidan. Genom att genomföra ett köp godkänner du dels att dina uppgifter sparas i ett kundregister, dels att du accepterar utskick från oss. Vi kan komma att skicka marknadsföring till dig om oss och våra produkter förutsatt att du inte motsatt dig detta. Kommande marknadsföringsutskick har du möjlighet att avregistrera dig från via länk i utskicket. Vi garanterar att dina registrerade uppgifter hos oss inte delas med tredje part. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter nedan.

5. Mottagen och bekräftad beställning levereras snarast, normalt inom 2 till 4 arbetsdagar.

6. Priset på beställda varor framgår av beställningssidan samt av beställningsbeskedet, som skickas ut via e-post.

7. Från tid till annan kan särskilda rabatterbjudanden förekomma vilka i så fall kräver att du vid beställningen anger en unik rabattkod på särskild angiven plats. Dessa rabattkoder gäller alltid under en begränsad tid vilket framgår av informationen om rabattkoder.

8. Du erlägger betalning för gjorda beställningar till den samarbetspartner som framgår vid beställningen och på något av de sätt som erbjuds kunden vid varje enskilt köptillfälle. Genom att göra en beställning accepterar du de villkor som vår samarbetspartner tillämpar. Du accepterar också att vår samarbetspartner inträder i vårt ställe som fordringsägare vid all kreditförsäljning.

9. Leveranser sker med Postnord eller annat logistikföretag. Anmäl skadad eller förlorad vara till vår kundtjänst på info@supersynbiotics.se så snart du uppmärksammat detta. Se till att dokumentera eventuell skada och skicka till oss.

10. Du har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”distansavtalslagen”). Tidsfristen för ångerrätten räknas från det att du tagit emot varan. Om du ångrar dig och vill returnera en vara får den inte vara skadad eller använd och varan ska returneras i originalförpackningen. Du måste också klart och tydligt meddela oss att du önskar utöva ångerrätten. Ange även gärna skälet. Du kan även välja att fylla i en särskild blankett för detta som du hittar via denna länk. Vidare måste du betala returkostnaden såvida varan inte är behäftad med påvisbart fel som kan hänföras till vårt leverantörsansvar.

11. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade försändelser (returfrakt och expeditionskostnad). Därför tar vi ut en avgift om 200 kr per försändelse. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera den på egen bekostnad.

12. Svensk rätt ska tillämpas på dessa köpvillkor. Som privatkund har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad utanför domstol.

13. För beställda kosttillskott gäller angivet bäst före-datum under förutsättning att produkten förvaras och används på rekommenderat sätt.

14. Allmänt för kosttillskott gäller att dessa inte är avsedda att användas som alternativ till varierad kost. Den information som lämnas i och på förpackningar eller förekommer på hemsidan och/eller i andra motsvarande sammanhang är inte avsedda att uppfattas som hälsopåståenden eller påståenden om produktens speciella nytta, utan är avsedda att dels förklara allmänt kända egenskaper hos just dessa och jämförbara produkter och/eller beskriva den forskning och erfarenhet som ligger till grund för just dessa produkter. Innehållet på denna hemsida ska inte i något avseende uppfattas som medicinsk rådgivning eller anvisning och ska heller inte betraktas som ersättning för läkarkonsultation för såväl akuta som kroniska tillstånd eller besvär eller inför mer omfattande omläggning av kostvanor eller liknande.

Super Synbiotics Personuppgiftspolicy v20210818

Som personuppgiftsansvarig ansvarar Super Synbiotics (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna personuppgiftspolicy redogör närmare för vilka personuppgifter som vi behandlar och vad syftet med personuppgiftsbehandlingen är. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande samt vad vi gör för att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter.

1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också krypterade uppgifter eller olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer utgör personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

2. Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär detta?

Super Synbiotics AB (med svenskt organisations nr. 559005-1313) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi anlitar en underleverantör för att behandla dina personuppgifter så utgör underleverantören ett personuppgiftsbiträde.

3. Personuppgifter som behandlas, syftet med och rättslig grund för behandlingen

När du registrerar dig som kund hos oss ber vi dig att lämna uppgift om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera kundförhållandet, bearbeta dina beställningar och returer, hantera ditt personliga konto på SSAB (om du väljer att skapa ett sådant), sammanställa statistik, uppfylla lagstiftarens krav på bokföring, marknadsföra våra produkter till dig, genomföra kundundersökningar samt för att vid behov kunna kontakta dig. När vi gör kundundersökningar avidentifieras alla personuppgifter.

Dessutom kan vi komma att samla in vissa personuppgifter från externa källor i form av kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med köp och registrering används dina personuppgifter för att hantera dessa specifika ärenden. Vi kommer också att använda uppgifterna för att kommunicera med dig samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi gör därmed bedömningen att rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen föreligger för att vi ska kunna fullgöra vårt avtalsförhållande med dig som kund. Vi kan komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte genom brev, e-post och telefon (inkl. SMS), såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Därvidlag bedömer vi vid en intresseavvägning att det finns ett berättigat intresse att kommunicera med dig kring våra produkter som väger tyngre än skyddsbehovet för dina personuppgifter.

När du kontaktar oss, eller meddelar att du vill bli kontaktad av oss, sparar och använder vi de kontaktuppgifter du använder och/eller lämnar till oss för att bli kontaktad via, samt annan information du lämnar vid kontakten. Det finns ett berättigat intresse för oss att kunna kommunicera med dig avseende ditt ärende samt att kunna behandla/utföra ärendet i sig. Behandlingen är således nödvändig för detta ändamål, och vi har efter noggrant övervägande bedömt att vårt intresse att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (en s.k. ”intresseavvägning”).

Efter att ditt kundförhållande avslutats kommer vi att spara dina uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och orderhistorik i syfte att informera dig om erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta gäller dock inte om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål.

All personuppgiftsbehandling som sker efter det att ändamålet är uppnått grundar sig uteslutande på krav enligt lag eller samtycke från dig.

Företaget är enligt lag skyldigt att behandla vissa personuppgifter i samband med bokföring och redovisning. Företaget har i enlighet med bokföringslagen en skyldighet att spara vissa uppgifter, t.ex. uppgifter om betalningstransaktioner, i sju år efter räkenskapsårets slut.

Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster, vår webbplats dess användarvänlighet, våra system och dessas utveckling och underhåll samt för kundundersökningar.

Om du är under 18 år och ska ingå köp måste du ha ett samtycke från vårdnadshavare innan du tillhandahåller dina personuppgifter och ingår köpet.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med köp eller registrering anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Vi begär och behandlar i regel inte känsliga personuppgifter om våra kunder. Lämna därför inte några känsliga personuppgifter (uppgifter om t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv) till oss, om vi inte uttryckligen bett om ditt samtycke för en specifik behandling avseende vissa uppgifter, och du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Mer information om förutsättningarna för samtycket och hur behandlingen sker ges i sådant fall i samband med begärandet och lämnandet av det specifika samtycket.

4. Hur vi har tagit del av dina uppgifter

De personuppgifter som behandlas av oss har inhämtats från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkten 1 ovan och från externa källor i form av kreditupplysningar och adressuppdateringar. Om du kontaktar oss via e-post så gör vi en bedömning om vi av juridiska eller serviceorienterade skäl behöver följa upp ditt ärende senare i t.ex. reklamationsärenden, borttappade försändelser m.m. I annat fall raderas e-postmeddelandet efter vi svarat dig. Vi gallrar alla våra e-postmeddelanden månadsvis. Inga av dina lämnade uppgifter som du lämnat via e-post förs över till andra register om du själv inte har begärt det.

5. Betalning med kort

För att vår leverantör av betalningstjänster ska kunna genomföra betalning av dina varor på webbplatsen kommer du att bli ombedd att uppge information om ditt betalkort. Denna information behandlas uteslutande hos vår leverantör och i enlighet med vårt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Vi behandlar bara dina betalningsuppgifter (dock inte kreditkortsnummer) i den utsträckning och så länge det behövs för att säkerställa effektiv hantering av eventuella problem med debitering, hävning av köp samt kreditering.

6. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att använda oss av personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES för att behandla de personuppgifter som samlas in. Innan vi överför personuppgifter till sådan part vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att parten har motsvarande säkerhetsåtgärder på plats för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt samt ser till att det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå.

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part på något annat än nämnda sätt och vi varken säljer eller lånar ut dina personuppgifter till någon tredje part.

7. Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation

Som angetts under punkten 3 ovan kan vi använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att ta emot marknadsföring avseende våra produkter. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy informationen så att den är anpassad till just dig. Om du inte önskar få någon marknadsföring från oss kan du följa instruktionerna som följer med varje e-postutskick eller genom att kontakta oss på info@supersynbiotics.se.

8. Säkerhet och hur vi skyddar dina personuppgifter

Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö. Vår webbplats använder SSL-kryptering.

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. SSAB använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter vidare till tredje part.

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta samt tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Tillfälliga cookies raderas när du stänger webbläsaren. Genom inställningar i din webbläsare har du själv möjlighet att styra omfattningen av cookies. Där kan du exempelvis blockera eller radera cookies. Du kan också välja att surfa i anonymt läge. Observera att vissa tjänster kan komma att inte fungera om du raderar cookies.

10. Rättelse och radering av personuppgifter

Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på Företagets eget initiativ eller på begäran av dig, att rättas eller raderas. Alla uppgifter som inte längre behövs för att uppfylla ändamålen för personuppgiftsbehandlingen som anges i punkten 3 ovan kommer att raderas.

11. Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten 3 ovan. Företaget kommer dock inte att spara dina personuppgifter under längre tid än två (2) år efter att kundförhållandet avslutats.

12. Dina rättigheter och information om tillsynsmyndighet

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse, radering eller överföring av personuppgifter samt rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära registerutdrag av de uppgifter som finns lagrade om dig.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, e-post imy@imy.se, telefon 08-657 61 00, postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

13. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Super Synbiotics AB (org. nr. 559005-1313), Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, E-post: info@supersynbiotics.se.

Om du vill uppdatera eller ändra lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter angående våra produkter, den information vi behandlar eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post: info@supersynbiotics.se eller telefon: +468-660 16 60.

14. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartners och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats https://supersynbiotics.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Personuppgiftspolicyn blev senast uppdaterad 2021-08-18.

Bakterier & fibrer för din mage

  • Baserat på 20 års forskning
  • Producerat i Sverige
  • Naturligt - inga tillsatser

nyheter och tips för din tarmflora